انگیزه  این نوجوان که در سال سوم دبیرستان تحصیل می کرد ظاهرا  به دلیل مشکلاتی که برای برادران کوچک ترش به وجود آمده و بر اثر ناراحتی از وضعیت آنان اقدام به این کار کرد.