وی با بیان اینکه ، شوراها برگرفته از تفکر دینی و بر اساس نص صریح قانون است گفت : همانطور که در آموزه های اسلامی به اهمیت کار شورایی و مشورت اشاره های وافر شده ، در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز ، برای تحقق حاکمیت مردم و تجلی اراده عمومی ، وجود نهادهای مدنی نظیر شورا ذکر شده است .

رجبی افزود : آنچه که وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا را حایز اهمیت می کند نقش این نهادها در برقراری ارتباط با مردم و مسوولین  آگاهی از مطالبات مردم ، نقش آنها در پیگیری و تببین مصوبات برای توسعه هر چه بیشتر شهرها و روستاهاست.

این عضو شورا در خصوص رفتار شورایی عنوان کرد : شورا یک نهاد جمعی است که باید بر اساس خرد جمعی تصمیم گیری کند و منش شورایی برای اخذ تصمیمات اعضای شورا بسیار حایز اهمیت است.

رجبی با اشاره به در پیش بودن انتخابات پنجمین دوره ی شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت : آنچه که همواره از سوی مقام معظم رهبری در انتخابات تاکید شده است ؛ توجه آحاد مردم به انتخاب فرد و افراد اصلح به عنوان نمایندگان آنان برای حضور در پارلمان محلی است تا برگزیدگان مردم بتوانند در جایگاه شورایی ، بسترهای مناسبی را برای توسعه همه جانبه شهر و روستا فراهم کنند و خدمتگزار خوبی برای مردم باشند .