به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری آستارا یونس رنجکش در دیدار با مدیر شعب بانک قرض الحسنه رسالت در استان گیلان افزود: در بندر آستارا زمینه های بسیار خوب در خصوص اشتغال و سرمایه گذاری با سرمایه های خرد وجود دارد که موسسات و بانک ها با پرداخت حداقل تسهیلات با بهره های کم می توانند کمک مناسبی در رشد و بالندگی اقتصاد منطقه و رفع مشکلات مردم داشته باشند.

وی ادامه داد: هرگونه سرمایه گذاری و پرداخت تسهیلات به صاحبان حرفه و متقاضیان کسب و کار در آستارا بازدهی  و برگشت خوبی دارد و بانک ها با ایجاد فرصت های جدید در ارائه تسهیلات و اصلاح برخی روش ها می توانند از این خدمات بهره دو طرفه ببرند.

به گفته وی، بانک قرض الحسنه رسالت با توجه به نوع رویکرد و روش پرداخت تسهیلات می تواند گام های مؤثری در رفع مشکلات این شهرستان برای آن دسته از متقاضیان دریافت تسهیلات کم بهره داشته باشد.

فرماندار آستارا همچنین از مدیر شعب بانک قرض الحسنه رسالت خواستار ایجاد شعبه این بانک در آستارا شد و برای راه اندازی آن اعلام آمادگی کرد.

مدیر شعب بانک قرض الحسنه رسالت در این دیدار ضمن  تشکر از فرماندار آستارا و نوع نگاه حمایتی وی از فعالیت های قرض الحسنه به تشریح برنامه ها و اهداف بانک قرض الحسنه رسالت پرداخت و گفت: این روزها شـاید بتـوان بانکـداری اجتماعـی را حلقـه مفقوده بـازار کسـب و کار در ایـران دانسـت، بـازاری کـه نه به راحتـی سـرمایه ای بـه آن وارد و نـه بـه آسـانی از آن خـارج می شـود.

محمدرضا احمدی ادامه داد: به عبارتـی نبود سـرمایه کافی یکـی از مشکلات اساسـی فعالان اقتصـادی چه به صـورت کلان و چـه در نـوع خـرد آن اسـت. یکـی از روشهـای کمـک بـه کسـب و کارهـای کلان اسـتفاده از تـوان مالـی صندوقهـای اعتبـاری ملـی و یـا کمکهـای دولتـی اسـت اما؛ در کسـب و کارهـای خـرد وضعیـت کمـی فـرق می کنـد زیرا فعـال اقتصـادی تنهـا نیاز بـه مبلغی محـدود برای آغـاز، توسـعه و بـه سـود رسـاندن کار خـود دارد و ایـن همـان وظیفـه ای اسـت کـه سـنت نیکـوی قرض الحسـنه میتوانـد بـه خوبـی از عهـده آن برآیـد.

وی، بانـک قرض الحسـنه رسـالت را بعنـوان یکـی از تنهاتریـن حامیـان حقیقـی کسـب و کارهـای خـرد در سـالهای گذشـته اعلام کرد و گفت: این بانک توانسـته اسـت قدمهـای مثبتـی بـردارد و بـی شـک ادامـه ایـن رونـد میتوانـد بـه شـکل گیری کسـب وکارهـای خانگـی و کوچـک  کمـک شـایانی کنـد.

وی تاکید کرد: رسالت ، تنها بانک خصوصی است که در امر قرض الحسنه فعالیت می کند و در خصوص سپرده هایش نه سودی می دهد و نه سودی می گیرد، تسهیلاتش نیز بدون سود و تنها با دو درصد کارمزد سالیانه هست.

احمدی در پایان در خصوص راه اندازی شعبه بانک قرض الحسنه رسالت در استان گیلان قول هرگونه همکاری داد.