به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ دکتر زهرا حصاری  معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در این خصوص اظهار داشت: معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان، موفق به کسب رتبه نخست برنامه پایش عملیاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بین معاونت های غذا و دارو سطح دو دانشگاه های علوم پزشکی و رتبه دوم کشوری در شش ماه اول سال ۹۷شد.

دکتر زهرا حصاری ادامه داد: معاونت غذا و دارو دانشگاه، برنامه پایش عملیاتی فعالیت های مربوط به ادارات نظارت بر فرآورده های غذایی و بهداشتی، نظارت بر امور دارویی و مخدر، فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی و بهداشتی را در زمان تعیین شده، با میزان تحقق ۹۹.۷۵ درصد انجام داد.

وی درپایان رتبه معاونت غذا و دارو را در سال 95، رتبه بیست و هفتم کشور، در پایان سال ۹۶  رتبه چهارده و در شش ماهه اول سال جاری، رتبه دوم کشوری و رتبه اول در بین دانشگاه های سطح دو اعلام کرد.