به گزارش خبرگزاری برنا گیلان ؛ فاطمه شیرزاد با اشاره به سیاست شورا در راستای انقباضی بودن بودجه سال ۹۸ شهرداری رشت اظهار کرد: جلوگیری از ریخت و پاشها و هزینه های غیر ضروری و همچنین هدفمند نمودن بودجه از اهداف بودجه سال ۹۸ شهرداری رشت به صورت انقباضی بوده و برای حوزه هایی که شهر نیازمند ارائه خدمات مستمر آنان است باید با دقت بیشتری عمل شود.

وی با تاکید به نیاز جامعه به حمل و نقل عمومی گفت: با توجه به اینکه استفاده از این نوع حمل و نقل برای شهروندان به صرفه تر است باید به گسترش حمل و نقل عمومی توجه بیشتری معطوف شود.
 
شیرزاد با اشاره به انباشت تاکسی در نقاط مختلف رشت بیان کرد: انباشت تاکسی در هسته مرکزی رشت مشکلات فراوانی به لحاظ بصری و غیره ایجاد کرده و برای ساماندهی تاکسی ها و ارائه خدمات به شکل متوازن توسط آنان در سطح شهر نیز باید به دنبال راهکاری مناسب باشیم.