به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ فردی که در یک اقدام غیر انسانی سگ شکاری خانگی خود را مورد آزار و شکنجه قرار داده بود؛ پس از دستگیری با حکم دادگاه عمومی کوچصفهان ملزم شد تا با حضور هفتگی در اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به مدت شش ماه آموزش های مربوط به شیوه رفتار و نگهداری مناسب و همچنین رعایت حقوق حیوانات را فراگیرد.

گزارش نحوه حضور متهم و آموزش ها ،به صورت ماهانه توسط اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به مرجع قضایی مربوطه ارسال خواهد شد.