«پرتاب بومرنگ»

  • در «پرتاب بومرنگ» منتشر شد

    کتاب «پرتاب بومرنگ» با عنوان فرعی "گشتی در جهان شاعرانه‌ی عباس صفاری"، در نقد، تحلیل و بررسی شعرهای این شاعر معاصر، به انضمام تعدادی از شعرهایش منتشر شد.