امور خارجه

  • حمل و نقل کشور سامان می خواهد

    مشاور نایب رییس کمسیون اقتصادی دوره نهم مجلس شورای اسلامی طی سالهای اخیر, مردم ایران مکررا شاهد بکارگیری واژه هایی همچون اقتصاد مقاومتی با تاکید بر دو شاخصه درون زایی و برون نگری , از سوی دولتمردان و مدیران دستگاههای اجرایی کشور در محافل اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و فرهنگی میباشند, ولیکن با تامل بر روی نحوه اجرای برخی از برنامه های ملی در دست مطالعه و اجرای دولت, بعضا این شایبه در ذهن متبادر میگردد که مبادا, توجه عمیق و کاربردی به شاخصه های مهم و تاثیر گذار مستتر در هریک از طرحهای موصوف, یعنی درون زایی و برون نگری در هاله ای از ابهام فرو رفته باشد و کمتر مورد توجه تصمیم سازان و سیاست گذاران کشور قرار گیرد