به گزارش برنا؛ المیرا نقی زاده، معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 29 تهران گفت: در راستای حمایت ازمتهمان نوجوان، قوانین حمایتی متعددی از جمله حق برخوردار شدن از وکیل تسخیری موضوع مواد 347 و خصوصاً ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطرح شده است و دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان را مکلف نموده در صورت عدم تعیین وکیل از سوی ولی یا سرپرست قانونی، نسبت به تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و نوجوانان اقدام نمایند.

او با تأکید بر لزوم جلوگیری از طولانی شدن فرایند تحقیقات مقدماتی و رعایت دادرسی عادلانه، بیان کرد: ضرورت ایجاب می کرد به جای مکاتبات متعدد در هر پرونده و درخواست وکیل از دادگستری و یا مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه، روزانه به طور مستمر این وکلاء درمحل دادسرای استقرار یابند که امر دفاع از متهمان نوجوان، بدون فوت وقت صورت گیرد.

معاون دادستان ادامه داد: برای نیل به این هدف نسبت به برگزاری جلسه با ریاست مرکز وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضاییه اقدام و در نتیجه رایزنی های انجام شده توافق گردید به طور مستمر و روزانه، چند وکیل در محل دادسرا و دادگاه اطفال و نوجوانان حضور یابند و دفاع از پرونده نوجوانان را به عهده بگیرند.

او افزود: در همن راستا برخی از وکلای کانون وکلای دادگستری مرکز هم اقدام به همکاری مستمر و قبول وکالت نوجوانان به عنوان وکیل تسخیری نموده اند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: