به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ رضایی در گفت وگو بارسانه ها ضمن اشاره به مقاوم سازی  ۷۶ درصد واحدهای مسکن روستایی استان ،اظهار کرد: تاپایان سال جاری نرم مقاوم سازی مسکن روستایی درلرستان به ۸۵ درصد خواهدرسید.

اوافزود:  ۳۲ هزار واحدمسکن روستایی دراستان نیازمند مقاوم سازی است که براساس برنامه زمان بندی سالانه حدود هشت هزار واحد در سال مقاوم سازی خواهندشدکه مابقی واحدهای غیرمقاوم در برنامه زمان بندی پیش رو بهسازی و مقاوم سازی خواهندشد.

رضایی  بااشاره به بیش از۱۵۳هزارواحد مسکن روستایی درلرستان ،تصریح کرد:۱۲۱ هزار واحد در سطح استان از تسهیلات بازسازی و بهسازی مسکن روستایی بهره مندشده اند.

اوبا بیان اینکه درسال جاری ۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن روستایی از محل اعتبارات طرح ویژه بهسازی بهره مند خواهند شد،خاطر نشان کرد:بیش از ۵ هزار واحد مسکن روستایی با استفاده از تسهیلات بازسازی ، مقاوم و نوسازی می شوند.

مدیرکل بنیادمسکن لرستان یادآورشد : در سال جاری تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی از ۴۰ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: