به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ، رئیس سازمان حفظ نباتات کشوردر سومین گردهمایی پروژه فنی، ترویجی بهبود عوامل خسارت زایی گیاهان گفت: در حال حاضر میانگین سن زدگی گندم در کشور زیر نیم درصد است.

محمد علی باغستانی با بیان این مطلب افزود:  کار مبارزه با علف هرز را در سطح ۳۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور داشته ایم  و کار مبارزه با بیماری ها نیز در سطح ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی صورت گرفته است.

وی گفت:  مدیریت آفات و مبارزه با علف هرز در سطح هفت میلیون هکتار از باغات کشور اجرایی شده است وبا توجه به  ۶۰۰ عامل خسارت زای گیاهی در کشور میانگین خسارت آفات در اراضی کشاورزی دنیا ۴۰ درصد بوده که اگر این امر مدیریت نشود به ۱۰۰ درصد خسارت نیزخواهد رسید.

باغستانی تصریح کرد:  توجه به سلامت محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین برنامه های وزارت جهاد کشاورزی محسوب می شود و خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته تولید محصول سالم کشاورزی در کشور افزایش پیدا کرده است.

وی عنوان کرد: همچنین در بحث آفت کش ها و ساماندهی فروشگاههای سموم  اقدامات خوبی صورت گرفته است که  با این اقدامات  امروز این تعداد به زیر ۴۰ فروشگاه کاهش پیدا کرده است.

باغستانی عملکرد  لرستان را در این خصوص  مطلوب برشمرد وبا بیان اینکه در این استان دیگر هیچ فروشگاه غیر مجاز سمومی وجود نداردخاطر نشان کرد: با توجه به عملکرد مطلوب  این استان  در این زمینه  لرستان  به عنوان استان سبز معرفی شده است  .

وی همچنین  گفت: یکی از برنامه های در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی افزایش ۵۰ هزار هکتاری سطح گلخانه ها است.

رییس سازمان حفظ نباتات کشوربا بیان اینکه متاسفانه در بحث استفاده از علف کش ها در کشور با مشکل مواجه هستیم افزود:  در بحث مدیریت علف های هرز با مشکلاتی مواجه هستیم به طوری که در استان خوزستان در این زمینه به بن بست رسیده ایم.

باغستانی اظهارداشت :معضلی دیگر که با آن مواجه هستیم بحث خود اجتهادی در مصرف آفت کش ها است آنچنانکه  این خود اجتهادی در مصرف آفت کش ها پدر عرصه ها و اراضی کشاورزی و باغی را درآورده است .