به گزارش خبرگزاری برنا گلستان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری گلستان؛ این پرونده مربوط به جابجایی و توزیع غیرقانونی بیش از 9 میلیون کیلوگرم گندم است .متهمان این پرونده که سه نفرند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولید، محاکمه خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا  در ابتدای این جلسه متن کیفرخواست را قرائت کرد.

حسن نجفی گفت: در راستای اجرای بند ۱۱، استجازه تاریخ ۳۰/۵/۹۷ ریاست قوه قضاییه، کیفرخواست  پرونده شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آق قلا  در خصوص متهمان آقایان 1- آق اویلی رادنیا فرزند اناخان 2- میرحسین شجاعی فرزند میرمهدی و 3- ابوالحسن فاضلی فرزند حیدر هر سه دائر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام تولیدی به میزان 9 میلیون و 37 هزار و 993  کیلوگرم  گندم است .

نجفی افزود: شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو استان گلستان در شکایت خود علیه این سه نفر اعلام کرده بر اساس قرارداد منعقده بین شرکت درآسیاب شاهکوه با مدیریت متهمین مبنی بر تحویل گرفتن گندم های امانی، فرم بازدید دوره ای از کارخانه درآسیاب شاهکوه مبین کمبود گندم است.

در ادامه کیفرخواست آمده است: نظریه کارشناس رسمی دادگستری میزان کسری گندم را 9 میلیون و 37 هزار و 993  کیلوگرم اعلام کرده است و اعتراض موجهی نیز نسبت به این نظریه به عمل نیامده است . متهم ردیف اول  کسری گندم را قبول دارد اما اعلام کرده اتهام متوجه او نیست و کاره ای نبوده است که با توجه به مستندات مندرج در پرونده این دفاع مردود می باشد .

لذا به استناد بند ج ماده 1 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور  و ماده 125 قانون مجازات اسلامی و ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار جلب به دادرسی آنها صادر می گردد و تقاضای مجازات متهمین مطابق ماده دو قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور را دارم.

پرونده گندم های مفقودی گلستان پس از پرونده معروف به پرهام آزادشهر ، دومین پرونده ای است که در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان رسیدگی می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: