به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان؛ مسعود گلشیرازی،  در این جلسه با بیان اینکه اتاق های بازرگانی به عنوان مشاور قوا در مجامع مختلف در سطح ملی و استانی عضویت دارند، افزود: اتاق ایران در بیش از صد مجمع عضویت داشته که در برخی مجامع صاحب حق رأی و در برخی دیگرعضو ناظر بوده و بعضا گزارش دهنده است. رئیس اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: اتاق بازرگانی اصفهان در بیش از 30 مجمع عضویت داشته ومسئولیت انتخاب نماینده مجامع نیز با هیات رئیسه اتاق می باشد.

وی گفت: نماینده اتاق درمجامع الزاما فعال اقتصادی بوده و به منظور مستند سازی اطلاعات جلسات مجامع و شوراهای استانی در کنارهر نماینده یک کارشناس به منظور تنظیم گزارش جلسات و برقراری تعامل با کمیسیون های اتاق حضور خواهد یافت.

گلشیرازی افزود: در همین راستا دبیرخانه دائمی نمایندگان اتاق در مجامع و شوراهای استانی به منظور تامین خوراک کمیسیون ها و برقراری ارتباط بیشتر با کمیسیون های ذیربط تشکیل شد.

مهدی خوروش، دبیرکل اتاق بازرگانی اصفهان نیز هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد وحدت رویه و هم افزایی بیشتر و هم راستایی عملکرد نمایندگان اتاق در مجامع و شوراهای استانی با اهداف اتاق بازرگانی بیان نمود.

روح اله میرزا امیری، مدیر امورکمیسیون ها و تشکل های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز پشتیبانی نمایندگان اتاق با استفاده از ظرفیت کارشناسان همراه، مدیریت دانش در این حوزه ، پیگیری مصوبات مرتبط با اتاق در جلسات مجامع و شوراها و ارایه گزارشات دوره ای به دبیر کل و رئیس اتاق را از اهم وظایف دبیرخانه دائمی نمایندگان اتاق در مجامع و شوراهای استانی عنوان کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: