به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ؛ نصراله آبادیان در این باره گفت: پویش طرح ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در محله حشمت الدوله به صورت کمپین و ایجاد شبکه ای اجتماع محور با مشارکت و همراهی مدیریت محله و شورایاران انجام خواهد شد.

آبادیان افزود: آغاز پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی در محله حشمت الدوله پاسخی به شهروندان برای بالا بردن کیفیت زندگی شهرنشینی با مشارکت خود آنان است .

شهردار منطقه 11 با توجه به رشد زندگی شهر نشینی و عدم آشنایی بسیاری از شهروندان از مقررات و قواعد آپارتمان نشینی بیان کرد: پویش ارتقای فرهنگ آپارتمان نشینی یکی از ضرورت های عینی در فضای اجتماعی شهروندی است  و در عین حال افزایش کیفیت زندگی همسایگی بین شهروندان را موجب می شود . آپارتمان خود یک جامعه کوچکتر در اجتماع است که به گزارش ایسپا در سال 99 مواردی چون ناآگاهی همسایه ها از قوانین آپارتمان نشینی ، عدم رعایت نظافت و بهداشت راه پله ها و راهروها –استفاده شخصی از فضای مشترک –بازی و سر و صدای کودکان –عدم پرداخت هزینه شارژ یا هزینه های مشترک جزء عوامل نارضایتی از نظر مردم شناسایی شده است .

او در تشریح اقدامات  پیش رو طرح هم-سایه-هم   با هدف تسهیل گری در محله پایلوت منطقه 11 گفت : این پویش با به کار گیری ابزارهای تبلیغاتی و مشوق های اجتماعی در جهت پایدار سازی رفتار شهروندی با تاکید بر رویداد همسایگی انجام می شود. هدف از تعریف این رویدادها در این طرح آشنایی با قوانین و حریم خصوصی –افزایش مسئولیت پذیر اجتماعی –ارتقاء روحیه مشارکت ومدیریت پسماند می باشد. امید است با همکاری معتمدین محلی و شورایاران بتوانیم با شروع این پویش قدمی در جهت رفاه و آسایش شهر نشینی در میان شهروندان برداریم .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: