یک سال از آن شب تاریک که خبر شهادت سردار دلها همه جهان را پر کرد می گذرد، آنقدر خبر شوک آور و غیرقابل باور بود که با گذشت یک سال هنوز هم نمی توانیم و نمی خواهیم که باور کنیم که رفتی انگار با بودنت همه خیال ما راحت بود که در امنیت هستیم .

بعد از رفتنت گویا دنیا هم جوری دیگر شد، غصه همه جا را فراگرفت. بعد از رفتنت لبخندهایمان دیگر واقعی نبود حتی انگار دنیا نفرین شد .از وقتی رفتی دیگر در این هوا هم نمی شود نفس کشید. مصیبت ها بارید از زمین و زمان.

یادم می آید روز تشییع پیکر عزیزت کل ایران غوغایی بود. همه آمده بودند. پیرو جوان ، زن و مرد، همه سوگوار رفتنت بودند.

سردار عزیز شما به آرزویت رسیدی، آرزوی شهادت که بی گمان شهادت برازنده تو بود ولی ما تا ابد حسرت نبودنت را در دل داریم و در فراقت خون می گرییم.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: