به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ مدیر منطقه از تأمین سوخت دوم مصرف کنندگان با توجه به شروع فصل سرما خبر داد.

حمید حبیبی گفت: با توجه به شروع فصل سرما و احتمال کاهش یا قطع گاز طبیعی مصرف کنندگان عمده و جزء در فصل زمستان متصور می‌باشد، تخصیص سوخت  ذخیره دوم به میزان 7 روز مصرف جهت واحدهای مصرف کننده نفتگاز و 15 روز مصرف جهت واحدهای مصرف کننده نفتکوره پیش بینی شده است.

وی افزود: هر گونه استفاده از موجودی سوخت ذخیره دوم منوط به اعلام کتبی شرکت گاز مبنی بر قطع یا افت فشار گاز خواهد بود. بنابراین به مصرف کنندگانی که  سال قبل سوخت ذخیره دوم دریافت و مصرف نموده اند تأمین ذخیره پیش بینی شده سهمیه مجدد تعلق می‌گیرد و به مصرف کنندگانی که سوخت ذخیره دوم سال قبل خود را مصرف نکرده اند سهمیه جدید تعلق نمی‌گیرد.

 

 

خبرنگار: داود خیری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: