به گزارش برنا، اسحاق جهانگیری پس ازورود ازیکی ازایستگاه های پمپاژ طرح ۴۶ هزارهکتاری آبیاری اراضی منطقه سیستان بازدید و پس از آن درشورای اداری اقتصادمقاومتی استان سیستان و بلوچستان که درفرمانداری ویژه زابل برگزارمی شود شرکت خواهد کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: