به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۳۶۴ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۳ موضوع حداقل مزد سال ۱۳۹۷ و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار درخصوص کارگران کارمزدی دائم و موقت به شماره ۸۰۵۳مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ و دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ شورای عالی کار در خصوص کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب هستند به شماره ۸۰۵۵ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۶ منتشر می شود.

بخشنامه دستمزد سال ۹۷