فراخوان "نخستین جشنواره گویندگی، دوبله و اجرا مولانا" منتشر شد

فراخوان "نخستین جشنواره گویندگی، دوبله و اجرا مولانا" منتشر شد

فراخوان نخستین جشنواره ملی گویندگی، دوبله و اجرا مولانا منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی جشنواره، فراخوان نخستین جشنواره ملی گویندگی،دوبله و اجرا مولانا منتشر شد.

دبیرخانه این دوره از جشنواره آماده دریافت آثار متقاضیان در دو بخش "رقابتی"و "ویژه" در شاخه های فیلم (گویندگی، دوبله، اجرا و سخنوری) و آثار متقاضیان در زمینه (پادکست ،روایت داستان/نمایش نامه صوتی و سایر تولیدات مربوط به هنر صدا) در دو شاخه فردی وگروهی می‌باشد.

متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند تا تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۰ نسبت به ثبت نام و ارسال آثار خود را به دبیرخانه جشنواره مراجعه نمایند. 

در همین رابطه مریم حسین پور، دبیر جشنواره، گفت:

جشـنواره ملی مولانا به عنوان عرصه تجلی توانمندیها و اسـتعدادهای ارزشـمند تمام علاقمندان به صدا و گویندگی و بسـتر مناسـبی برای انعکاس ظرفیتهای قابل

توجه آنهاسـت. این جشـنواره رویکرد نوین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و

دانشـگاه دامغان برای جلب مشـارکت حداکثری دانشـگاهیان، ارتقاء روحیه نشـاط و

پویایـی بـه ویـژه در دوران سـخت ویـروس منحـوس کروناسـت. بـر ایـن اسـاس ابعـاد

محتوایـی جشـنواره تقویـت شـده و ضمـن کاسـتن از جنبه های رقابتـی، بر جنبه های

آموزشـی آن افزوده شـده اسـت.

حسین پور همچنین اهداف جشنواره مذکور را به شرح زیر برشمرد:

الـف) تقویـت فضـای پـر نشـاط و انگیـزه فرهنگـی و هنـری در دانشـجویان،

کارکنـان، اعضـای هیئـت علمـی و تمـام جامعـه هنری کشـور

ب)توسعه و تقویت مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری

ت)ایجاد بستری برای بروز و ظهور استعدادهای هنری و اجتماعی

ث)شناسـایی، معرفـی، اسـتفاده و تجلیـل از نخبـگان خالـق و توانمنـد در

زمینـه دکلمـه، گویندگـی، دوبلـه، گویندگـی خبـرو سـخنوری

ج)بررسی و آشنایی با آخرین و جدیدترین روشهای اجرا و گویندگی

چ) آشنایی با پیش کسوتان عرصه اجرا و گویندگی

ه) شـکلگیری و تقویـت یـک تشـکل مانـا و صنفـی همخـوان و همپیشـه بـا نـام هنرمنـدان صـدا ایران

وی در خصوص بخش های جشنواره نیز گفت:

1 )بخش رقابتی:

1_گویندگی

شامل: دکلمهگویندگی تیزر تبلیغاتیخبر_ روایت داستان

2_دوبله

شامل :دوبله انیمیشن_ دوبله فیلم

3_اجرا و سخنوری

بخش ویژه

ایـن بخـش ویـژه آثـار تولیـد شـده شـرکت کننـدگان در جشـنواره خواهـد بـود کـه در شـاخه هـای :

1 _پادکست

2 _روایت داستان / نمایش نامه صوتی

3 _دوبله انیمیشن و فیلم

می توانند آثار خود را ارسال نمایند.

2 )بخش غیررقابتی:

 کارگاه ها و دوره های آموزشی

 نشست های هم اندیشی

 نمایش توانمندی ها و آثار برگزیده شرکت کنندگان

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از نحوه ارسال آثار و مقررات شرکت در جشنواره، به وبسایت www.molanafestival.du.ac.ir و کانال اطلاع رسانی جشنواره در تلگرام به نشانی @molanafestival مراجعه کنند.

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

وبگردی

    نظر شما

    پربیننده‌ترین اخبار فرهنگ و هنر

    مهمترین اخبار

    آخرین اخبار فرهنگ و هنر

    اخبار برگزیده