به گزارش گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا، معاون فرهنگی دانشگاه اراک دلیل این اتفاق را نقص در دستگاه دینر عنوان کرده و اظهار داشته که به این دلیل نتوانستند نور را کمتر کنند و متأسفانه عواملی از این پدیده برای فراهم کردن خوراک لازم برای رسانه‌های خارجی استفاده کردند.

معاون فرهنگی دانشگاه اراک خبر منتشر شده را در گرو اهدافی سیاسی با هدف بهانه دادن به رسانه‌های بیگانه عنوان کرد که دانشگاه اراک را به حاشیه بردند.