به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، حسب گزارش بازرسی کل استان قزوین در خصوص تخلفات متعدد صورت گرفته از سوی شرکت گاز استان، پرونده‌ای در دادسرای قزوین تشکیل شد و در روند رسیدگی و تحقیقات مقدماتی قرار گرفت و متهمان مورد نظر تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.

در این پرونده برای مدیرعامل و پنج نفر از اعضای کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان و چند نفر از مسئولان دیگر این شرکت اعلام جرم شده بود که اتهام همگی آنها مشارکت در تضییع حقوق و وجوه دولتی با مبالغ هنگفت و متغیر است.

در این پرونده، اعضای کمیسیون مناقصات شرکت گاز استان در پروژه مربوط به ساختمان ستادی شرکت گاز به حذف برخی شرکت های متقاضی به دلیل درج نکردن مهر در فرم پیشنهاد قیمت اقدام کرده اند در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات، این موارد قابل اصلاح و گاهی نادیده گرفته شدن است و شرکت های متقاضی پذیرفته شده در این پروژه نیز دارای نواقص مشابه بوده و بر این اساس آنها نیز باید حذف می شدند.

همچنین در شرایط خصوصی پیمان نامه ها، برای بخش اجرا به تفکیک به میزان ۲۵ درصد اضافه‌کار لحاظ و توافق شده، اما در بخش اجرا بیش از ۲۵ درصد پرداخت شده و بابت این مازاد تعدیل نیز در نظر گرفته نشده است.

همچنین در بازرسی به عمل آمده از ساختمان ستادی مورد نظر، مشخص شد که پیشرفت واقعی پروژه با پیشرفت کار تایید شده، مغایرت دارد و صورت وضعیت، بر خلاف واقع تایید و مبلغ آن پرداخت شده است که به همین خاطر چندین میلیارد از حقوق و وجوه دولتی در این پروژه مورد تضییع قرار گرفته است.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته در شعبه رسیدگی کننده، گزارش نهادهای نظارتی، اسناد، اوراق و مدارک موجود در پرونده، اتهام مدیرعامل شرکت گاز استان و سایر متهمان محرز تشخیص داده شد و برای آنها از سوی دادسرای قزوین کیفرخواست صادر گردید و این پرونده جهت ادامه روند رسیدگی به دادگاه های کیفری دو قزوین ارسال شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: