به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، روح الله وفاکیش گفت: میزان حدود 400 مترمربع  از اراضی ملی در منطقه سرخنگی که افرادی بدون در نظر گرفتن اصل 45 قانون اساسی و رعایت مواد 1و2 قانون ملی شدن جنگل ها ،مراتع وآبخیزداری کشور اقدام به تخریب و تصرف اراضی ملی مینمود به استناد تبصره ذیل ماده55 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها ،مراتع وآبخیزداری کشور توسط پاسگاه حفاظت این اداره ازادامه فعالیت تصرفی آنها جلوگیری بعمل آمد.

در ادامه رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بندرعباس اعلام کرد: گشت زنی در راستای حفاظت از اراضی ملی به صورت مستمر انجام میشود وکمترین تصرفات با جدیت دنبال وبا متخلفین در چارچوب قوانین ومقررات قاطعانه برخورد خواهدشد و یگان حفاظت این اداره بصورت شبانه روزی وایام تعطیل آماده دریافت وبررسی هرگونه اخبار درخصوص تخریب وتصرف اراضی ملی،قطع درخت وآتش سوزی از طریق سامانه1504یگان حفاظت می باشد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: