به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ ایوب شکاری گفت :  به منظور استفاده از نیروهای مردمی در حفظ ، احیاء و توسعه منابع طبیعی از اوایل سال تاکنون 1000 همیار طبیعت دانش آموزی در شهرستان حاجی آّباد جذب این اداره شده که در راستای تحقق اهداف منابع طبیعی با این اداره همکاری می نمایند.

وی افزود : در بازدید معاونت آبخیزداری اداره کل در منطقه تیاب احمدی کارت های همیاران دانش آموزان آن منطقه بدست ایشان تحویل دانش آموزان گردید.