به گزارش خبرگزاری بُرنا در  هرمزگان ؛مدیران سازمان ها و دستگاه ها برای انجام ماموریت ها و تحقق اهداف خود، سرمایه ها و منابع مختلفی در اختیار دارند. این سرمایه ها شامل منابع مالی، امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی است.

با بررسی این منابع از جنبه های مختلف و براساس تجربیات مدیریتی، می توان دریافت که اساسی ترین و اصلی ترین سرمایه در اختیار مدیران برای انجام کارها نیروی انسانی است و منابع انسانی را می توان منبع و سرمایه بی بدیل هر سازمان و دستگاهی دانست.

اعمال هر نوع سیاست و حرکت در مسیر نقشه راه در دستگاه ها و سازمان ها متکی به نیروی انسانی است و انجام هر ماموریت و کاری در سازمان بر پایه توانمندی نیروی انسانی محقق می شود.

با پذیرش اصل اتکا به نیروی انسانی از سوی مدیران ارشد سازمان ها و دستگاه ها، مدیران با حساسیت بیشتری بر روی منابع انسانی مجموعه خود سرمایه گذاری می کنند و نسبت به جذب و رشد نیروی انسانی دقت عمل بیشتری بخرج می دهند.

سازمان برای موفقیت در انجام وظایف خود به نیروی انسانی آموزش دیده، توجیه شده، دارای انگیزه و آشنا با دانش روز و حوزه های تخصصی و علاقه مند به کار نیاز دارد و برخورداری از منابع انسانی با چنین ویژگی هایی عامل توفیق هر سازمان و مجموعه خواهد بود.

از سوی دیگر نیروی انسانی سست، فاقد انگیزه، آموزش ندیده و ناآشنا به نقشه راه، اهداف و ماموریت ها، عامل شکست هر سازمان و دستگاه اجرایی است که موجب عدم ارائه خدمات مناسب به جامعه مخاطب هر سازمان، هدر دادن سرمایه ها، نارضایتی و عدم اعتماد مردم خواهد شد.

در سال های ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس چندین شاخصه موثر در نیروی انسانی سازمان ها و دستگاه ها بیشتر دیده می شد که شامل احساس تعهد و مسئولیت، داشتن انگیزه های دینی و ملی در انجام کار و ترجیح منافع ملی و سازمانی بر منافع شخصی بود و به واقع می توان گفت در این دوران تکیه بر اعتقادات دینی و مذهبی و احساس تکلیف موجب افزایش انگیزه های درونی و کارآمدی نیروی انسانی می شد.

در شرایط امروز هم برای انجام بهتر کارها و موفقیت در اجرای ماموریت ها نیاز است تا چنین مولفه هایی در میان منابع انسانی احیاء ، تقویت و ترویج شود تا منجر به خدمات رسانی بهتر و افزایش رضایتمندی مردم گردد.

در مجموع اگر سازمان ها بخش عمده ای از امکانات خود را صرف تقویت، ارتقا و رشد نیروی انسانی خود نمایند و در این حوزه سرمایه گذاری داشته باشند به موفقیت های کلان دست خواهند یافت و در عین حال باید به تمامی نیازهای منابع انسانی از جمله داشتن درآمد کافی و تامین رفاه آنها نیز توجه کافی صورت گیرد.