به گزارش برنا، طرح  پژوهشی "تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید بر سطوح پروتئین های عامل ریبوزیلاسیون6-ADP و سیتوکروم C در بافت چربی احشائی موش های صحرایی نر ویستار" توسط دکتر محمد شریعت زاده، عضو هیات علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی انجام انجام شد.

بر اساس این پژوهش، بافت چربی احشایی (VAT) به عنوان یکی از تنظیم گرهای متابولیسم در حالت بیماری و سلامتی بدن شناخته می شود و در اعمال متعدد فیزیولوژیک دخیل است. همچنین مشخص شده که تمرینات ورزشی از جمله تمرینات تناوبی شدید (HIIT) می تواند اثر ژرف و سودمندی بر متابولیسم و شکل پذیری بافت چربی داشته باشد و ازین رو منجر به بهبود سلامت گردد. علاوه بر این مطالعات بسیاری گزارش کرده اند که تمرینات ورزشی با افزایش محتوی میتوکندریایی موجب قهوه ای شدن بافت چربی و در نتیجه بهبود متابولیسم گلوکز و اسیدهای چرب می گردد.

عامل ریبوزیلاسیون ADP-6 (Arf6) یکی از عوامل تاثیرگذار بر متابولیسم بافت چربی و هومئوستاز گلوکز در بافت چربی است. با این حال بر اساس دانش ما پژوهشی در مورد بررسی تاثیر تمرینات ورزشی بر سطوح این پروتئین وجود ندارد و پژوهش حاضر اولین مطالعه ای است که به بررسی اثر HIIT بر سطوح پروتئین Arf6 و ارتباط آن با سطوح میتوکندریایی (سیتوکروم C (CytC)) می پردازد.

در این تحقیق دوازده موش سفید صحرایی نر ویستار با محدوده وزنی 10±260 گرم به روش تصادفی ساده به دو گروه کنترل      (C)  و تمرین (HIIT) تقسیم شدند. پروتکل تمرین ورزشی شامل فعالیت های تناوبی با شدت 90-85 درصد اکسیژن مصرفی بیشینه، به مدت 6 هفته و  5 جلسه در هفته که بر روی نوارگردان مخصوص جوندگان انجام شد، بود. دو روز پس از آخرین جلسه تمرینی، آزمودنی¬ها بی¬هوش و بافت چربی احشایی استخراج و سطوح Arf6 و CytC بوسیله روش ایمونوهیستوشیمیائی اندازه گیری شد. پس از تائید طبیعی بودن توزیع داده ها با آزمون شاپیرو- ویلک، میانگین مقادیر پروتئین های Arf6 و CytC در بافت چربی احشایی موش های صحرایی گروه C و HIIT با استفاده از آزمون t مستقل اندازه گیری شد. مشاهده شد که HIIT منجر به افزایش معنی دار سطوح پروتئین Arf6 و CytC در بافت چربی احشایی موش های صحرایی نسبت به گروه کنترل می گردد . به نظر می رسد سطوح افزایش یافته این دو پروتئین در اثر HIIT احتمالاً منجر به بهبود متابولیسم چربی و افزایش برداشت گلوکز توسط VAT گردد.

در پژوهش حاضر مشاهده شد که فعالیت ورزشی به شکل تمرینات تناوبی شدید با افزایش سطوح پروتئین های Arf6 و CytC در بافت چربی احشایی موش های صحرایی مرتبط است. سطوح افزایش یافته این دو پروتئین در اثر HIIT احتمالاً منجر به بهبود متابولیسم و هومئوستاز گلوکز می گردد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: