پس از تصمیم پدافند زیست محیطی استان کلیه مراکز تجاری بازارها به استثنای فروشگاههای عرضه مواد غذایی و پروتئینی در شهر اراک و سایر شهرستانهای استان تعطیل شد.

لینک کوتاه خبر