به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، ۶۱۱ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹، عضو سامانه همانندجو هستند.

بر پایه تبصره نُه «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشیِ دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از ۳۷۰ هزار پارسا، ۸۸ هزار پیشنهاده، و ۲۶۵ هزار مقاله و روی هم با بیش از ۷۵ میلیون برگ، در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹، نزدیک به ۳۴ هزار استاد، و ۱۴۹ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۶۱۱ مؤسسه، نزدیک به ۱۰۵ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر آمده است.

 

گزیده عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، پیشنهاده‌ها، و مقاله‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه همانندجو

۶۱۱

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

۱۰۴.۹۷۹

استادان عضو سامانه همانندجو

۳۳.۸۲۰

دانشجویان عضو سامانه همانندجو

۱۴۸.۶۸۳

نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو

۱۷۷

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

۱.۹۳۸

همایش‌های عضو سامانه همانندجو

۳

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

۴۹

 

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

 

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی*

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۱۱۹

۵۴.۱۸۶

۲۲.۸۴۷

۷۰.۴۵۳

۴۴.۳۹۶

دانشگاه پیام نور

۱۶۷

۲۰.۰۸۳

۳.۹۸۷

۲۱.۱۸۴

۱۲.۱۸۵

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۲

۱۱

۲

۵۷

۲۶

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۱

۴۳

۴

۱۳۶

-

دانشگاه فرهنگیان

۴

۱۳۴

۷۰۳

۳۳۹

۱۲۹

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

۱

۲۱

۱

۳۰۸

۱۴.۹۷۵

سایر دستگاه‌های اجرایی

۳۳

۱.۲۳۱

۶۷۹

۳.۱۰۰

۲.۳۲۶

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۲۳۲

۲۲.۱۴۹

۳.۳۴۳

۳۵.۸۶۳

۱۲.۵۷۸

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۰

۷.۱۲۱

۲.۲۱۲

۱۷.۱۹۴

۹۱.۳۰۸

حوزه‌های علمیه

۲

۰

۴۲

۴۹

-

همه

۶۱۱

۱۰۴.۹۷۹

۳۳.۸۲۰

۱۴۸.۶۸۳

۱۷۷.۹۲۳

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

 

همچنین ثبت پایان‌نامه، و رساله، و پیشنهاده در سامانه «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاریِ فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹، روی هم ۳۹۹ مؤسسه، بیش از ۳۶ هزار پارسا و ۳۱۲ مؤسسه، بیش از ۲۳ هزار پیشنهاده را در سامانه ثبت کرده‌اند. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر آمده است.

 

گزیده عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹

عملکرد ثبت پارسا

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پارسا

۳۹۹

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده

۳۱۲

ثبت پارسا

۳۶.۴۱۲

ثبت پیشنهاده

۲۳.۳۶۱

 

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

 

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹

 

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

 

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

 

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۴۴.۳۹۶

۱۰۲

۲۰.۰۱۱

۸۲

۱۵.۶۱۳

 

دانشگاه پیام نور

۱۲.۱۸۵

۲۵

۲.۷۶۳

۲۰

۷۱۷

 

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۲۶

۲

۲

۱

۱

 

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

-

۰

۰

۰

۰

 

دانشگاه فرهنگیان

۱۲۹

۶

۵۹

۵

۲۸

 

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

۱۴.۹۷۵

۳

۲۹۵

۲

۱۱۸

 

سایر دستگاه‌های اجرایی

۲.۳۲۶

۱۱

۵۶۵

۸

۱۸۳

 

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی‌غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۱۲.۵۷۸

۲۰۱

۹.۳۵۲

۱۷۰

۵.۷۷۲

 

دانشگاه آزاد اسلامی

۹۱.۳۰۸

۴۹

۳.۳۶۵

۲۴

۹۲۹

 

حوزه‌های علمیه

-

۰

۰

 

۰

 

همه

۱۷۷.۹۲۳

۳۹۹

۳۶.۴۱۲

۳۱۲

۲۳.۳۶۱

 

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

 

گفتنی است فهرست گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در شش‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: