به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ دستورالعمل اجرایی برنامه ملی «نماد» در سال تحصیلی 1400-1399 به چند بخش تقسیم شده است که عبارتند از: آموزش، غربالگری، مداخله مدرسه‌ای، تشخیص و درمان، مددکاری اجتماعی، اورژانس(فوریت های روانی – اجتماعی )، پیگیری و مراقبت و در اینجا قصد داریم مددکاری اجتماعی، اورژانس(فوریت های روانی – اجتماعی )، پیگیری و مراقبت را شرح دهیم:

مددکاری اجتماعی

فرایند مددکاری اجتماعی در سطح منطقه ، به این شرح است:

1. دانش آموزان در معرض خطر : خدمات مددکاری اجتماعی برای دانش آموزان در معرض خطر ، در بخش « مداخلات مدرسه ای » ، اشاره شد.

2. دانش آموزان پرخطر : خدمات مددکاری اجتماعی که توسط آموزش و پرورش و مددکاران اجتماعی مناطق ارائه می شود ، به این شرح ، مورد انتظار است :

- ( الف) پیگیری برای جذب کمک برای تامین هزینه های درمان دانش آموزان ( از جمله کمک هزینه یا بیمه برای درمان مصرف مواد ، هزینه ایاب و ذهاب برای مراجعه به مراکز درمانی. اولویت در این زمینه ، با دانش آموزان بی سرپرست ، فرزندان زنان سرپرست خانوار ، خانواده های بی بضاعت می باشد. )

- در این زمینه ، به نکات زیر توجه شود:

1. اخذ تعهد از ولی /سرپرست قانونی در خصوص دانش آموزان دارای سرپرست جهت پیگیری روند درمان و تامین هزینه ها ( به جز مواردی که بیم تهدید جانی و خطر برای حیات دانش آموز وجود دارد که در این صورت ، با هماهنگی سازمان بهزیستی و یا بطور مستقیم با هماهنگی مقام قضائی ، اقدامات بعدی ، صورت می گیرد. )

2. پیگیری درمان دانش آموزان و ایجاد ارتباط با موسسه درمانی ارائه دهنده خدمات

- (ب) همکاری با مراجع قضایی و انتظامی برای کاهش وضعیت خطرپذیری دانش آموز ( مانند رسیدگی به مواردی که دانش آموز در خانواده بدسرپرست زندگی می کند. )

- تبصره : مراکز درمانی که دارای واحد مددکاری می باشند می توانند در این زمینه کمک کنند.

- دانش آموزان دارای فوریت های روانی اجتماعی : در این مورد ، در بخش اورژانس ، توضیح داده می شود.

توضیح : در مورد مددکاری اجتماعی دانش آموزان ، موارد زیر نیز از اداره کل آموزش و پرورش استان ، انتظار می رود.

1. شناسایی و ایجاد ارتباط حرفه ای با منابع مالی ، اجتماعی ، رفاهی و درمانی جهت کمک به

دانش آموزان آسیب دیده در پرداخت هزینه های درمانی همچنین در صورت نیاز ، هماهنگی با نهادهای حمایتی و خیریه ، جهت کمک به بهبود وضعیت معیشت ، کاهش فقر و یا مشکلات زمینه ای خانوادگی

2. شناسایی و برقراری ارتباط حرفه ای با مراکز درمانی درون سازمانی و برون سازمانی در سطح استان

3. حمایت از اقدامات مناطق و در صورت لزوم ، رسیدگی ویژه به موارد خاص ارجاعی از سوی مناطق

اورژانس(فوریت های روانی – اجتماعی )

سازوکار مدیریت بخش اورژانس ، به این شرح است :

1. غربالگری : شناسایی دانش آموزان دارای فوریت های روانی اجتماعی ، هم از طریق بررسی های روانشناختی کمی و کیفی نتایج غربالگری های پایه و نشانگان محور و هم از طریق ، شواهد میدانی ثبت شده

از طرف کارکنان مدرسه ( مدیر، مشاور، معلم و...) والدین ، صورت می گیرد.

- برای این منظور ، از درگاه سامانه جامع «نماد» استفاده می شود.

2. درمان : درمان موارد اورژانس ، منحصرا در بیرون از آموزش و پرورش و از طریق معرفی به مراکز درمانی ، با اولویت بیمارستان ها و مراکز درمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان بهزیستی کشور صورت می گیرد.

3. مددکاری اجتماعی : رسیدگی به موارد فوریت های روانی اجتماعی ، از جمله مهم ترین رسالت های مددکاری اجتماعی در «نماد» است.وظایف مورد انتظار مددکاری اجتماعی در این بخش ، به این شرح است:

- (الف) همکاری و هماهنگی با مراکز درمانی درون و برون سازمانی برای درمان ( شامل همکاری در تمامی موارد درمان سرپایی ، بستری ، دریافت دارو ، خدمات پیراپزشکی ( از قیبل رادیولوژی ، آزمایشگاه ، ارتوپدی ، فیزیوتراپی)

- (ب) همکاری و هماهنگی با مراکز حمایتی برای کمک های پایه و تخصصی مورد نیاز برای دانش آموز آسیب دیده : (کمک به انجام فرایند پیراپزشکی ، از قبیل تهیه تجهیزات ارتوپدی و فیزیوتراپی ، تامین هزینه های ایاب و ذهاب به مراکز درمانی ، اقامت کوتاه مدت و یا میان مدت در مراکز حمایتی)

- (ج) همکاری با مراجع قضایی و انتظامی برای مداخلات اورژانس فردی ( صدور حکم درباره

معاینات پزشکی قانونی ، حکم به نگهداری موقت در مراکز سازمان بهزستی ، حکم به تعقیب مرتکبان جرم علیه دانش آموز دارای وضعیت اورژانس ) و خانوادگی ( جداسازی دانش آموز از خانواده و سرپرستان،تعیین وضعیت حضانت و یا سلب صلاحیت سرپرستی،مجازات مجرمان و مرتکبان خشونت و آزار علیه کودکان)

پیگیری و مراقبت

مکمل خدمات غربالگری ، آموزش ، درمان و مددکاری اجتماعی دانش آموزان ، پیگیری و مراقبت است.

این بخش ، به صورت درهم تنیده با مددکاری اجتماعی و با وظایف زیر ، تعریف می شود.

1. تهیه گزارش از وضعیت پرونده های ارجاع شده به هسته / مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی( خدمات ارائه شده ، مراجعه دانش آموزان و خانواده ها ، موارد خاتمه یافته ، موارد ارجاعی به مراکز همکار در بیرون از آموزش و پرورش)

2. تهیه گزارش از وضعیت پرونده های ارجاع شده به مراکز همکار در بیرون از آموزش و پرورش

( وضعیت ارائه خدمات درمان و مددکاری به دانش آموزان ، موارد خاتمه یافته ، وضعیت دانش آموز در خانواده و مدرسه ، وضعیت سلامت و پایداری وضعیت دانش آموز پس از خدمات ارائه شده )

نظارت و ارزشیابی اجرای برنامه «نماد» ، شامل محورهای زیر خواهد بود:

1. پایش و کنترل پروژه :

این اقدام ، از طریق (1) مستندسازی فرایند اجرا (2) گزارش وضعیت در سامانه «نماد» (3) اعلام وضعیت در ربات «نماد» ، صورت می گیرد.

2. ارزیابی عملکرد :

این اقدام ، بر اساس بررسی عملکرد کمی و کیفی استان ها در اجرای «نماد» ، در چارچوب سامانه « تسما » ، ارزیابی های اداره کل ارزیابی عملکرد و نیز ارزیابی های مستمر و دوره ای اداره کل امور تربیتی ، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی ، صورت می گیرد.

3. سنجش اثربخشی :

این اقدام ، به صورت متمرکز و سراسری ، بر اساس ابزارهای استاندارد صورت می گیرد و از ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ، انتظار می رود نسبت به انجام مطلوب آن ، بویژه در جمع آوری داده های مربوط به ابزارها ، همکاری موثری به عمل آورند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: