ستاد سمن های شهر تهران با مشارکت سازمان مردم نهاد پیگیری حفاظت از خانه های تاریخی تهران به مناسبت هفته تهران ویژه برنامه ای منطبق با شرایط کرونا، با عنوان «گردشگری پاک» را برگزار نمود ٬ در این برنامه شرکت کنندگان با وسایل حمل و نقل پاک و با حضور راهنما از خانه تاریخی افشار(ساختمان ستاد سمن ها) دانشگاه خوارزمی ٬ کلیسای یونانی ها٬ ورزشگاه شیرودی٬خانه ملک الشعرای بهار و موزه خوشنویسی بازدید کردند .

لینک کوتاه خبر