به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 23 مهرماه برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 23 مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش: آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠

نقاشی رنگ روغن - رشته چهره سازی - پایه ۱۲- شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

نقشه کشی فنی رایانه - پایه ۱۰ - شاخه فنی و حرفه ای و معماری

ساعت ۹تا۹:۳۰

طراحی مد و لباس سفارشی -پایه ۱۲- شاخه کار دانش و فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار -شاخه فنی وحرفه ای و کار دانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

روانشناسی ورزش - رشته تربیت بدنی - پایه۱۱ - شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا۱۲:۱۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۱۰ تا۱۲:۴۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت۱۲:۴۰ تا۱۳:۱۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۱۰ تا۱۳:۴۰

بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی - درس سوم نسل آینده ساز قسمت دوم پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

ادبیات وفارسی- درس سوم ارمغان ایران قسمت دوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی - درس سوم مثل آینه قسمت دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

آموزش مجازی- سنجش الکترونیکی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

شیمی یک - پایه ۱۰- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

شیمی دو - پایه ۱۱-رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ٢٠تا٢:٢۵

فیزیک ۱ - چگالی - پایه۱۰ -رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵ تا٢:۵٠

ریاضی ۲ -معادلات گویا و گنگ - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی

......صبح.........

ساعت۱۱درس هدیه آسمانی پایه پنجم.

ساعت۱۱:۳۰درس آموزش قرآن پایه پنجم دبستان

......عصر..........

ساعت۱۵درس جریان شناسی اندیشه های معاصرپایه۱۲رشته علوم ومعارف.

ساعت۱۵:۳۰درس احکام۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۶درس احکام۲ پایه ۱۱رشته علوم ومعارف .

ساعت۱۶:۳۰درس آموزش قرآن نهم متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: