به گزارش  برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی 3شنبه 20 آبان ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

اخلاق حرفه ای - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

عملیات تکمیلی - پایه ۱۲ - رشته تربیت بدنی - شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

ریاضی / پودمان اول (تابع) -پایه ۱۱ -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

تعمیرات سیستم ترمز و فرمان خودرو - پایه ۱۱ - رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

تعمیر سیستم برق خودرو - پایه ۱۲- رشته مکانیک خودرو - شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

علوم تجربی - درس مواد پیرامون ما پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

علوم تجربی - درس تنظیم عصبی پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

علوم تجربی - درس به دنبال محیطی برای زندگی پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: