به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 30 آذر ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه-رشته تاسیسات مکانیکی - پایه ۱۰ - -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته ماشین ابزار-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

حسابداری -پایه ۱۲ - رشته حسابداری صنعتی - شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی- تبدیلات هندسی و شکل های مساوی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ریاضی- معادله

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی- ضرب و تقسیم و جمع و تفریق رادیکال ها

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

پرورشی - نقش والدین در مدیریت و برنامه ریزی تحصیلی دانش آموزان در شرایط کرونا

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

فیزیک ۳ - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی ۳ - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس دین وزندگی۲پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس دین وزندگی۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵درس زبان خارجی۳ پایه۱۲مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس فارسی۱پایه۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۴۵درس فارسی۱ پایه ۱۰ مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۲:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس آمارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

اخلاق اسلامی ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

عربی و زبان قران ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: