به گزارش برنا؛ در رابطه با تقسیم ارث دختر مجرد می‌توان گفت که وقتی فردی فوت کند معمولا همیشه از طبقات سه گانه وراث که طبق خویشاوندی با متوفی تقسیم بندی می شوند وارثی  وجود خواهد داشت تا اموال به وی منتقل شود و طبق قانون ارث وجود حتی یک نفر از وراث در هر طبقه ای باعث می شود تا وراث طبقه بعد از لیست حذف شوند و این قانون قابل اعتراض نیست.

وقتی دختر مجردی فوت کند طبقه اول وراث که به دلیل مجرد بودن وی فقط پدر و مادرش هستند اموال وی را به ارث می‌برند و در این صورت اموال او به سه قسمت تقسیم و سهم مادر یک سهم و دو سهم مابقی به پدرش خواهد رسید اما اگر این فرد در مورد اموال خود وصیت کرده باشد فقط در مورد یک سوم اموال این وصیت قابل اجرا بوده و مابقی به همان نسبت گفته شده بین پدر و مادرش تقسیم می‌شود.

در مورد تقسیم اموال متوفی دختر مجرد به دلیل نداشتن فرزند اگر پدر و مادرش فوت کرده باشند ارث به طبقه بعد که شامل جد پدری و مادری وی و خواهران و برادران وی است منتقل می‌شود .

سهم ارث خواهران و برادران از خواهر متوفی خود به نسبت هر برادر دو برابر خواهران است مگر اینکه وراث چند خواهر و چند برادر باشند که در این صورت ارثیه به مساوات بین آنها تقسیم می‌شود.

در تقسیم ارث دختر مجرد و پسر مجرد طبق قانون تفاوتی وجود ندارد و جایگاه وراث با توجه به درجه قرابت آنها با متوفی مشخص شده است مگر آنکه تعدادی از وراث بخواهند دیگر وراث را کنار گذاشته و سهم آنها را نادیده بگیرند در این صورت محاکم قضایی با درخواست وراث دخالت کرده و امر تقسیم را به طور قانونی و از راه عدالت انجام خواهند داد.

پرداخت بدهی دختر مجرد متوفی بر عهده وراث قرار داده شده است و همانطور که وراث امر تملک اموال موروثی را قبول می‌کنند باید بدهی وی را از اموال او پرداخت کنند.

تقسیم اموال دختر مجردی که فوت شده باشد مانند دیگر متوفیان باید از طریق قانونی و انحصار ورثه صورت گیرد اما اگر این تقسیم از راه توافق انجام گیرد، منع قانونی نخواهد داشت به شرط آنکه بدهی و مالیات بر ارث این اموال توسط وراث پرداخت و گواهی پرداخت آنها به دادگاه ارائه شود.

//انتهای پیام:3

خبرنگار: الهام مرادی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: