به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 11 دی ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

شیوه طراحی و ایده پردازی -رشته گرافیک -پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

نازک دوزی- رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۰ -شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی- رشته مکانیک خودرو- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

نقاشی رنگ روغن -رشته چهره سازی- پایه ۱۲ - -شاخه کاردانش

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵

چاپ لینولئوم- رشته گرافیک - پایه ۱۱- -شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

تفکر و سبک زندگی- خود اگاهی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

تفکر و سبک زندگی -آداب معاشرت و گفتگو

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

آمادگی دفاعی - آشنایی با حماسه دفاع مقدس مردان مبارز و زنان قهرمان

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: