به گزارش برنا؛ حاتم شاکرمی در نشست با تشکل های کارگری و کارفرمایی خراسان رضوی در جلسه ای که با حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی این استان برگزار شد، با تاکید بر این که نگاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همیشه به تشکل های کارگری و کارفرمایی یکسان بوده  است، اظهار کرد:  وظیفه ما این است که همه تشکل ها را به صورت یکنواخت تقویت کرده و هیچ تفاوتی بین آن ها قائل نشویم و در راستای توانمندسازی تشکل های کارگری و کارفرمایی گام برداریم.

معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همچنین گفت: دولت سال گذشته برای افزایش حقوق کارگران گام های مثبتی برداشت و در سال 99 نیز بیش از 42 درصد افزایش مزد و مزایا را در مجموع شاهد بودیم؛ ما همواره سیاست کاهش فاصله مزد و تورم را دنبال می کنیم  .

شاکرمی با اشاره به تقویت و توسعه دولت الکترونیک و بحث شفافیت گفت: خدمات باید به سمت الکترونیکی شدن و سامانه ها پیش برود و با استفاده از نظرات و پیشنهادات تخصصی موانع را مرتفع کنیم. آن چه وظیفه ماست سرعت بخشیدن به کار و انتظارات جامعه کارگری و کارفرمایی است که آن را دنبال کرده و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز مصمم است به جامعه هدف خود با تمام توان خدمت کند و در همین راستا موضوع شفاف سازی و دولت الکترونیک را در دستور کار خود قرار داده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: