به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 19 دی ماه به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠

تهیه و تنظیم صورت های مالی - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

دانش فنی پایه - رشته شبکه و نرم افزار- پایه ۱۰ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

ارتباط موثر - رشته خدمات - پایه ۱۰- شاخه فنی و حرفه ای

پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

ریاضی و زندگی

با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

ریاضی و زندگی

با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

ریاضی وزندگی

بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

تفکر و پژوهش پایه ششم

ساعت ۱۲:۳۰ تا۱۳:۰۰

بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش مقدماتی

ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

بازی و ریاضی مقدماتی

ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

فرهنگ و هنر - مرور درس های گذشته و معرفی خط نسخ

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

فرهنگ و هنر - زاویه دید

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

فرهنگ و هنر - هنر های نمایشی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

اموزش معلمان - سنجش تکوینی تراکم محور

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۳۰ تا:۱۷

زمین شناسی - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا۱۷:۳۰

تاریخ معاصر - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

تفکر و سواد رسانه ای - درس انتخابی - مشترک تمامی رشته ها

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس علوم وفنون ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۸:۳۰درس مدیریت خانواده وسبک زندگی۲پایه۱۲مشترک تمام رشته ها .

ساعت۱۰:۱۵درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۱:۴۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۲:۱۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات.

ساعت۱۲:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما

...... صبح......

ساعت ۸:۰۰

اخلاق اسلامی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

اصول عقاید سه رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

...... عصر.......

ساعت ۱۵:۰۰

اصول عقاید دو رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: