به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 8 اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

اموزش درس تربیت بدنی

ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:۳۰

تهیه صورت های مالی - پایه۱۲- رشته حسابداری -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰

عناصر و جزییات - رشته نقشه کشی معماری - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

پایه و اصول صفحه آرایی - رشته گرافیک - پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

تعمیر سیستم جعبه فرمان هیدرولیک خودرو - رشته مکانیک خودرو - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان :

تولید محتوای الکترونیکی

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۰۰تا ۱۷:۳۰

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۸:۰۰

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

تفکر و سواد رسانه ای - پایه ۱۰- مشترک تمام رشته ها

ساعت ۲۰:۵۰تا۲۱:۱۵

زمین شناسی - پایه ۱۱- رشته تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۹درس فلسفه ۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۷:۵۵ درس جغرافیای ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۲۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۴۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۹:۱۰درس اقتصاد پایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۹:۳۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۰:۲۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۰:۵۰درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰

دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: