به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه 10 اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت۸:۰۰ تا ٨:٣٠

تهیه صورت های مالی - رشته حسابداری - پایه ۱۲ -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰۰

اخلاق حرفه ای - رشته شایستگی غیر فنی - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

مدیریت تولید - رشته شایستگی غیر فنی - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

ریاضی و زندگی

با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

ریاضی و زندگی

با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

ریاضی وزندگی

بامحوریت پایه ششم

ساعت ۱۲:۰۰تا۱۳:۰۰

بسته تحولی مدرسه خوانا

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

فارسی و نگارش مقدماتی

ویژه ناشنوایان

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

بازی و ریاضی مقدماتی

ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

کاروفناوری

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا ۱۵:۳۰

کاروفناوری

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

کاروفناوری

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶:۰۰ تا ١۶:۳۰

آموزش معلمان

آموزش یادگیری علوم تجربی

متوسطه دوم :

ساعت ۱۶:۳۰ تا۱۷:۰۰

ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۰۰ تا۱۷:۳۰

آمادگی دفاعی-پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

ریاضی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس نگارش۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۷:۵۵ درس نگارش۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸:۲۰ درس مدیریت خانواده وسبک زندگی پایه۱۲ مشترک تمام رشته

ساعت۸:۴۵درس فارسی۲پایه۱۱مشترک تمام رشته ها.

ساعت۹:۱۰درس نگارش۱/۳ پایه۱۲ مشترک همه رشته ه

ساعت۹:۳۵درس تاریخ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۲۵درس عربی زبان قران۱ پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۵۰درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس ریاضی آمار۳پایه ۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

شبکه قران و معارف سیما

...... عصر.......

ساعت ۱۵:۳۰

عربی و زبان قرانی ( نکات آزمون سراسر ی) برای کلیه رشته های متوسط دوم نظری

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: