با پایان یافتن شمارش آرا دومین انتخابات مجمع سازمان‌های مردم نهاد جوانان استان همدان صالح جهانگرد؛ مهدی شریفی و پرنیا قپانوردی؛ مالک زارعی؛ سیده سحر موسوی؛ حمید رحیمی؛ آرزو کریمی؛ امید پیری؛ فرزاد سوری به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

لینک کوتاه خبر