طرح اعضای هیات علمی دانشکده علوم ومهندسی صنایع غذائی و دانشکده علوم تخصصی دامپزشکی واحد علوم و تحقیقات در اولین دوره مسابقات سراسری و جشنواره نانو دانشگاه آزاد ، موفق به اخذ رتبه برتر در پروتایپ گروه نانو پزشکی شد.

به گزارش سرویس آموزش جوان خبرگزاری برنا، دکترحامد اهری عضوهیات علمی دانشکده علوم ومهندسی صنایع غذائی این واحد در رابطه با طرح خود گفت: طرح مذکور با عنوان طراحی نانوبیوسنسوردر بخش پروتایپینگ با همکاری اساتید به نامی چون دکتر ودود رضویلر و دکتر امیرعلی انوار از اعضای هیات علمی واحد علوم و تحقیقات ، دکتر بهروز اکبری از معاونت غذا ودارو وزارت بهداشت و دکتر عباسعلی مطلبی از وزارت جهاد کشاورزی به اجرا در آمده و تا کنون در چندین جشنواره ملی و بین المللی حائز رتبه های برتر شده است.

وی به کارایی این طرح اشاره کرد و ادامه داد: در حال حاضر نیز این طرح در مرحله دوم تحت عنوان تز دکترای تخصصی دکترانوار با همکاری اساتید نامبرده درحال اجرا بوده و به نتایج بسیار ارزشمندی رسیده است، امروزه استفاده از سنسورهای زیستی یکی از متداولترین کاربردهای تشخیصی در میکروب شناسی مواد غذائی و بسیاری از علوم پایه دیگر است.