به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، ﺳﺮﻫﻨﮓ بیژن جنتی اظهار کرد: در ﭘﯽ اﻧﺠﺎم اﻗﺪاﻣﺎت اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نظرآباد ﺑﺮ روی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻮادﻣﺨﺪر، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻫﻤﺪﺳﺘﯽ ﻫﻤﺴﺮش در شهرستان فردیس در اﻣﺮ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺗﺮﯾﺎک، ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش آن ﺑﻪ مشتریان خود را دارد.

وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﮐﻪ مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان فردیس ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن نظرآباد ﺑﻪ ﻣﺨﻔﯿﮕﺎه متهمان در شهر فردیس اﻋﺰام ﺷﺪﻧﺪ گفت: متهمان ﭘﺲ از اطلاع ازﺣﻀﻮر مأموران، قصد خارج کردن مواد مخدر از منزل و فرار را داشتند که با سرعت عمل و هوشیاری ماموران در عملیاتی ضربتی هر 2 آن ها دستگیر شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به توقیف یک خودروی تیبا متعلق به متهمان، افزود: در بازرسی از داخل خودرو و منزل متهمان 34 کیلو و 850 گرم تریاک کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اینکه متهم با همدستی همسرش اقدام به جابجایی مواد مخدر می کرد، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده تحویل مراجع قضائی شدند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: