به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ کوشکی باضمن اشاره به آخرین آمار شیوع کرونا در استان با بیان این خبر ،اظهار کرد: این تعداد فوتی کرونا تا پایان بیستم مهرماه اتفاق افتاده است.

معاون بهداشت و مسئول ستاد مبارزه با "کرونا" دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد کل نمونه های ارسالی را 99215عنوان کرد و افزود: تعداد کل جواب داده شده  97880 و جمع تجمعی مثبت 31775وهمچنین تعداد کل منفی 66100 است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: