به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ طهماسبی در این خصوص به خبرنگاران ،اظهارکرد: به منظور تناوب زراعی در اراضی دیم، افزایش مواد آلی در خاک و تولید علوفه  کشت ارقام جدید مانند خلر، ماشک، تریتیکاله، جو لخت و همچنین گیاهان علوفه ای خانواده لگومینوز ١٠ هزار هکتار از اراضی دیم به کشت علوفه اختصاص می یابد

اوافزود:  با توجه به اینکه حدود ۴۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به صورت دیم کشت می‌شوند و از طرفی لرستان دارای ٤/٨ میلیون رأس دام می باشد  کشت گیاه علو فه ای ماشک با عملکرد ٣ تا ٤ تن در هکتار در تأمین بخشی از علوفه مورد نیاز  دامداران دارای اهمیت ویژه ای است و با انجام کارهای ترویجی کاشت این محصول مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: