به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، شاپور صفری اظهارکرد: در عملیات انجام شده 106هکتار از اراضی روستای «عرب آباد» این حوزه قضایی در راستای اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون مقابله با تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی آزادسازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ با اشاره به اینکه ارزش اراضی آزاد شده بیش از 1060 میلیارد ریال است متذکر شد: در عملیات انجام شده تعداد زیادی بنا و دیوار ساخته شده و نیمه ساخته تخریب شد.

وی با تاکید بر اینکه در راستای اجرای مصوبات قرارگاه مقابله با تغییر کاربری های دادگستری استان امسال نیز آزادسازی اراضی ادامه خواهد یافت تصریح کرد: با مهیا شدن استفاده از سامانه رصد تغییر کاربری ها این امیدواری وجود دارد که بتوانیم از ساخت و سازهای جدید در اراضی آزادسازی شده آگاه شده و جلوگیری کنیم.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: