به گزارش خبرگزاری برنا از یاسوج؛مدیرکل آموزش وپرورش استان در جمع کارکنان اداره کل آموزش وپرورش استان گفت:تمامی برنامه های آموزشی ، پرورشی و ورزشی با محوریت اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش وتأکید بر ارتقاء کیفیت برنامه های انجام خواهد شد.

هادی زارع پور افزود:8راهبرد ،53 سیاست اجرایی و 155برنامه برای اجرای این سند تدوین شده است.

وی گفت:مهمترین راهبردهای اجرایی این سند ارتقاء و بهره وری مدیریت ، ارتقای مدیریت منابع انسانی ، توسعه مشارکتها ، افزایش منابع و تنظیم مصارف مالی بر مبنای اقتصاد مقاومتی ، ارتقاء برنامه درسی شامل محتوا ، روشها و توسعه عدالت آموزشی ، پرورشی و ورزشی است.

زارع پور افزود:در حوزه پژوهش و برنامه ریزی برنامه ششم توسعه آموزش وپرورش استان تهیه وتدوین شده است.