به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عزیزپور امروز در مجمع انتخاباتی هیئت هاکی لرستان ، اظهار کرد: رشته هاکی باید از مرکز استان فراتر رود وهیئت های شهرستانی این رشته فعال شوند.

 او با بیان اینکه توسعه هررشته ورزشی نیازمند زیرساخت ها و تجهیزات لازم است ، افزود: با همه این کمبودها از توسعه هاکی در سطح استان وازجمله در شهرستانها حمایت می کنیم.

مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با تاکید براینکه هاکی لرستان سرآمد کشور است ، یادآورشد: در هاکی کشور مدعی هستیم و حضور لرستانی های در تیم های خاترج از کشور نشانه این ادعا است.

 عزیزپور خاطر نشان کرد: بحث حمایت از قهرمانان ملی  وداوران برعهده فدراسیون است.