به گزارش خبرگزاری برنا-استان اصفهان، کمیسیون ماده 5 استان، به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان و با حضور شهرداران و مسئولین شهرستان های مربوط تشکیل شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان در این جلسه بر لزوم کاهش بروکراسی اداری در روند جلسات مختلف و تفویض اختیار بررسی کارشناسی موارد به شهرستان ها با اولویت شخص تاکید کرد.

در این جلسه در خصوص موارد جاری و بافت شهرسازی شهرهای شهرستان های لنجان و اردستان و بافت فرسوده تعدادی از شهرهای استان تصمیمات لازم گرفته شد.