به گزارش خبرگزاری برنا در اصفهان ،بابک صادقیان  براساس ایستگاه سنجش آلودگی کیفیت هوای میدان احمد آباد را با شاخص ۱۱۴ (AQI) ناسالم برای گروه‌های حساس دانست واظهار داشت: درحالیکه میانگین کیفیت هوای کلانشهر اصفهان با ۷۸ (AQI) سالم است.

او افزود: همچنین براساس گزارش ایستگاه‌های سنجش آلودگی، وضع کیفی هوا در خیابان‌های پروین با ۷۰، دانشگاه با ۸۰، استانداری با ۸۷، رودکی با ۶۲ و بزرگراه خرازی با ۵۵ سالم اعلام شده است.

شاخص کیفی هوا از ۰ تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم است.