انتخابات مجمع جوانان استان اصفهان با مشارکت بالغ بر نماینده 200 سمن جوانان برگزار شد.

لینک کوتاه خبر