به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، گزارش مرکز آمار در خصوص شاخص قیمت تولید کننده محصولات گاوداری‌های صنعتی نشان می‌دهد، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۲،۰ درصد افزایش رسید که در مقایسه با فصل قبل (۱.۳-)، ۳.۳ واحد درصد افزایش دارد. در میان قلم‌های گاوداری صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به قلم " گاوتلیسه" (۵،۵- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " کود" (۱۷،۰ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ۱۳۹۹ به ۱،۵۰ درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل (۳.۹۶)، ۲.۴۶ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به فصل بهار ۱۳۹۸، ۱.۵۰ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم"گاو تلیسه" (۲۲.۲۵- درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " کود" (۳۲.۰۴ درصد) است.

تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل بهار ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۱۷،۸ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (۳۶.۲)، ۱۸.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد. در فصل مورد بررسی، در میان قلم‌های گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " گاو تلیسه" (۰.۶۴ درصد) و بیشترین آن مربوط به "گوساله نر زیر چهار ماه" (۳۵.۸ درصد) است.

شاخص استانی
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی کشور در بهار ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که شاخص اکثر استان‌های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده است. بیشترین میزان افزایش مربوط به استان یزد با ۱۳،۵۰ درصد و بیشترین میزان کاهش مربوط به استان گلستان با ۵.۳۴ درصد کاهش است.

مقایسه شاخص کل استان‌ها در فصل جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان می‌دهد که بیشترین درصد تغییر مربوط به استان یزد با ۲۳،۲۸ درصد و کمترین آن مربوط به استان مرکزی با ۱۳.۳۱ درصد کاهش است. 5

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: